1ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
101-1 Μαθηματικά I (4 ΩΘ) (5 ΔΜ)
Α: Επιλεγμένα κεφάλαια από τη Γραμμική Άλγεβρα, το Μιγαδικό Λογισμό, τις Μιγαδικές συναρτήσεις.
Εισαγωγή στο Διανυσματικό Λογισμό και στη Γραμμική Άλγεβρα.
Β: Διαφορικός, Ολοκληρωτικός Λογισμός. Παράγωγοι, Ολοκληρώματα.
102-1 Φυσική I (3 ΩΘ) (5 ΔΜ)
Μηχανική, Ηλεκτρισμός, Αρχές Ηλεκτρομαγνητισμού.
103-12 Προγραμματισμός Υπολογιστών I - Εισαγωγή στην Πληροφορική (2 ΩΘ, 3 ΩΕ) (5 ΔΜ)
A: Εισαγωγή στη γλώσσα C/C++, Είσοδος/Έξοδος από το πληκτρολόγιο - οθόνη, Τελεστές -τύποι και παραστάσεις-
Έλεγχος ροής προγράμματος, Επαναλήψεις, Εισαγωγή στους πίνακες.
B: Δομή ενός τυπικού Η/Υ, Λειτουργικό Σύστημα Η/Υ, Λογιστικά Φύλλα, επεξεργασία κειμένου.
104-12 Ηλεκτροτεχνία I (3 ΩΘ, 2 ΩΕ) (7 ΔΜ)
Κυκλώματα συνεχούς ρεύματος, κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος, Τετράπολα,
θεωρήματα κυκλωμάτων, εισαγωγή στην Ηλεκτροστατική.
106-1 Εισαγωγή στην Οικονομία & Διοίκηση (2 ΩΘ) (2 ΔΜ)
Εισαγωγικές έννοιες Οικονομικής Επιστήμης, Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, Οικονομικές διακυμάνσεις,
Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη, τα θεμέλια της διοίκησης, Οργάνωση της Επιχείρησης.
109-2 Τεχνικές Σχεδίασης I & Στοιχεία Γενικής Μηχανολογίας (3 & 3 ΩΕ) (3 & 3 ΔΜ)
(105-2) Τεχνικές Σχεδίασης I: Αρχές σχεδίασης στερεών, Αξονομετρία, Προοπτική, Γραμμικό,
Ελεύθερο σχέδιο, Σκαρίφημα, εισαγωγή στη σχεδίαση με Η/Υ.
(107-2) Στοιχεία Γενικής Μηχανολογίας: Ιδιότητες υλικών, Καταπονήσεις, Κατεργασίες μετάλλων,
Συνδέσεις, Συγκολλήσεις, Μετάδοση Κίνησης, Εδράσεις, Ελατήρια, Αποθήκευση Ενέργειας.
Προαιρετικά Μαθήματα
108-2 Ξένη Γλώσσα I (2 ΩΘ, 2 ΩΕ) (0 ΔΜ)
Η ξένη γλώσσα διδάσκεται με τεχνολογικό προσανατολισμό.
111-2 Εισαγωγή στους Η/Υ (2 ΩΕ) (2 ΔΜ)
Εισαγωγή στους Η/Υ, Δομή, Λειτουργία, Περιφερειακά, Εισαγωγή στη λογική του προγραμματισμού,
Διδασκαλία πακέτων κειμενογραφίας.


2ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
201-1 Μαθηματικά II (4 ΩΘ) (5 ΔΜ)
Α: Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις.
Β: Μετασχηματισμοί Laplace, Fourier.
202-12 Φυσική II (3 ΩΘ, 2 ΩΕ) (5 ΔΜ)
Μηχανική ρευστών, Θερμοδυναμική, Κυματική, Εισαγωγή στην οπτική, εισαγωγή στα Laser.
203-12 Προγραμματισμός Υπολογιστών II (2 ΩΘ, 2 ΩΕ) (5 ΔΜ)
Συναρτήσεις, Πίνακες και δείκτες, Δομές και ορισμός νέων τύπων δεδομένων, Είσοδος/Έξοδος, Αρχεία
δεδομένων, Χειρισμός δυαδικών ψηφίων, Διάφορες συναρτήσεις.
204-12 Ηλεκτροτεχνία II (3 ΩΘ, 2 ΩΕ) (6 ΔΜ)
Τριφασικά συμμετρικά και μη συμμετρικά συστήματα, Μεταβατικά φαινόμενα, Ηλεκτρικό και Μαγνητικό πεδίο.
205-2 Τεχνικές Σχεδίασης II (2 ΩΕ) (2 ΔΜ)
Μηχανολογικά, Ηλεκτρολογικά, Ηλεκτρονικά Σχέδια, Εφαρμογές με σχεδιαστικά πακέτα.
206-12 Αναλογικά Ηλεκτρονικά Ι (2 ΩΘ, 2 ΩΕ) (5 ΔΜ)
Ημιαγωγοί, Δίοδοι, Τρανζίστορ, Ενισχυτές.
207-1 Εφαρμοσμένη Μηχανική (2 ΩΘ) (2 ΔΜ)
Στατική, Κινηματική, Δυναμική, Εφαρμογές, Ανάλυση και σύνθεση μηχανισμών.
Προαιρετικά Μαθήματα
211-1 Ιστορία του Αυτοματισμού (1 ΩΘ) (2 ΔΜ)
Η διαχρονική εξέλιξη του Αυτοματισμού.


3ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
301-1 Μαθηματικά III (4 ΩΘ) (5 ΔΜ)
Α: Πιθανότητες, Στατιστική, Στοχαστικές διαδικασίες.
Β: Αριθμητική Ανάλυση.
302-12 ΣΑΕ I (4 ΩΘ, 2 ΩΕ) (7 ΔΜ)
Ανάλυση Συστημάτων, Μαθηματική εξομοίωση, Συναρτήσεις μεταφοράς, Χρονική απόκριση,
Γεωμετρικός τόπος ριζών, Ευστάθεια.
303-2 Προγραμματισμός Υπολογιστών III (2 ΩΕ) (2 ΔΜ)
Αρχεία τυχαίας προσπέλασης, Γραφικά, Διαχείριση πόρων του συστήματος, Τυχαίοι αριθμοί,
Προσομοιώσεις, Εφαρμογές μεθόδων αριθμητικής ανάλυσης.
305-12 Ηλεκτρικές Μηχανές (3 ΩΘ, 2 ΩΕ) (6 ΔΜ)
Μηχανές DC, Κινητήρες AC, Σύγχρονες μηχανές, Στοιχεία μετασχηματιστών, Βηματικοί κινητήρες,
Σερβοκινητήρες, Μαθηματικά μοντέλα δυναμικής συμπεριφοράς μηχανών.
309-12 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Ι & Αναλογικά Ηλεκτρονικά ΙΙ (2 & 2 ΩΘ, 2 & 2 ΩΕ) (5 & 5 ΔΜ)
(304-12) Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Ι: Συστήματα αριθμών, Άλγεβρα Boole, κώδικές, Πύλες, Συνδυαστικά
κυκλώματα. (306-12) Αναλογικά Ηλεκτρονικά ΙΙ: Ενισχυτές, Τελεστικοί ενισχυτές, Ταλαντωτές, Πολυδονητές,
Ολοκληρωμένα κυκλώματα, Τροφοδοτικά, κυκλώματα διασύνδεσης.
Προαιρετικά Μαθήματα
307-2 Ξένη Γλώσσα II (2 ΩΕ) (0 ΔΜ)
Η ξένη γλώσσα διδάσκεται με τεχνολογικό προσανατολισμό.
311-2 Εφαρμογές Λογισμικών Πακέτων Σχεδιασμού (2 ΩΕ) (2 ΔΜ)
Computer Graphics - Animation, σχεδιαστικό πακέτο AutoCAD.


4ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
401-12 Ηλεκτρονικά Ισχύος (3 ΩΘ, 3 ΩΕ) (6 ΔΜ)
Δίοδοι, Θυρίστορ, Τρανζίστορ ισχύος, Ανόρθωση, Αναστροφή, Τροφοδοτικά κυκλώματα ισχύος.
402-12 Μετρολογία I (2 ΩΘ, 2 ΩΕ) (4 ΔΜ)
Μονάδες, Σφάλματα, Αναλογικά όργανα και διατάξεις, Μέτρηση ηλεκτρικών μεγεθών, Αξιοπιστία,
Ψηφιακά όργανα.
403-12 ΣΑΕ II (4 ΩΘ, 2 ΩΕ) (7 ΔΜ) *
Αρμονική απόκριση, Σύνθεση, κριτήρια ευστάθειας, χώρος κατάστασης, Πολυμεταβλητά συστήματα.
Προαπαιτούμενα: ΣΑΕ I (302-12)
405-12 Κλασικές Εγκαταστάσεις Αυτοματισμού (2 ΩΘ, 2 ΩΕ) (5 ΔΜ)
Στοιχεία και ηλεκτρολογικό υλικό ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και πινάκων διανομής, Συστήματα και
ηλεκτρολογικό υλικό προστασίας ηλεκτρικών μηχανών, δομή και σχεδίαση κυκλωμάτων, Σχεδίαση και
συναρμογή ηλεκτρικών πινάκων βιομηχανικού αυτοματισμού και παραγωγικών διεργασιών.
409-12 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά II & Τηλεπικοινωνίες (2 & 2 ΩΘ, 2 & 2 ΩΕ) (4 & 4 ΔΜ) *
(404-12) Ψηφιακά Ηλεκτρονικά II: Flip-Flop, Πολυδονητές, Καταχωρητές, Απαριθμητές, Ακολουθιακά
κυκλώματα.
(406-12) Τηλεπικοινωνίες: Διαμόρφωση, Αποδιαμόρφωση, Εφαρμοσμένη ενσύρματη και ασύρματη
τηλεπικοινωνία.
Προαιρετικά Μαθήματα
411-1 Εισαγωγή στην Τεχνολογική Σκέψη και Πράξη (2 ΩΕ) (3 ΔΜ)
Κατηγορίες τεχνολογικών προβλημάτων, Μέθοδοι του σκέπτεσθαι, Μέθοδοι σύλληψης ιδεών
σχεδιασμού προϊόντων και συσκευών, βελτίωση παραγωγικών διεργασιών, υλοποίηση κατασκευών και
διεκπεραίωση έργων, Μέθοδοι άντλησης πληροφοριών, Στοιχεία κατοχύρωσης πνευματικών
δικαιωμάτων, Ευρεσιτεχνίες, Μέθοδοι αξιοποίησης καινοτομιών, Στοιχεία τεχνικής νομοθεσίας, Οφέλη
από συνεργασία και συμμετοχή σε επιχειρήσεις, Μελέτες, Εργοληψίες, Κώδικάς ηθικής


5ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
501-12 Έλεγχος Κίνησης (2 ΩΘ, 3 ΩΕ) (5 ΔΜ) *
Κινητήριες μηχανές, Συστήματα συνεργασίας κινητήρων με μηχανές ηλεκτρικών υδραυλικών και
πνευματικών συστημάτων, Έλεγχος στροφών θέσης και ροπής.
Προαπαιτούμενα: Ηλεκτρονικά Ισχύος I (401-12)
502-1 Μετρολογία II (2 ΩΘ) (2 ΔΜ)
Αισθητήρια, Μορφοτροπείς ηλεκτρικών και μη ηλεκτρικών μεγεθών, Βιομηχανικά όργανα μέτρησης,
μετατροπείς Α/Ο, Ο/Α.
503-12 Υδραυλικά & Πνευματικά Συστήματα (2 ΩΘ, 3 ΩΕ) (6 ΔΜ) *
Βασικές έννοιες εφαρμοσμένης ρευστομηχανικής, Υδραυλικά πνευματικά στοιχεία, Εγκαταστάσεις,
Αυτοματισμοί.
Προαπαιτούμενα: Κλασικές Εγκαταστάσεις Αυτοματισμού (405-12)
506-12Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (3 ΩΘ, 2 ΩΕ) (6 ΔΜ)
Διακριτά συστήματα, Εξισώσεις διαφοράς, Μετασχηματισμός Ζ, Συνέλιξη, Αρμονική απόκριση, Σχεδίαση
Φίλτρων ΤΙΚ, και ΡΙΚ, Διακριτός και ταχύς μετασχηματισμός.
Προαπαιτούμενα: Μαθηματικά II (201-1)
509-12 Μικροϋπολογιστές & Δίκτυα υπολογιστών (3 & 3 ΩΘ, 2 & 2 ΩΕ) (5 & 6 ΔΜ)
(504-12) Μικροϋπολογιστές: Δομή και λειτουργία υπολογιστικού συστήματος, Γλώσσα μηχανής,
Συμβολική γλώσσα, Κυριότερες οικογένειες μικροεπεξεργαστών, Εισαγωγή στα περιφερειακά
συστήματα.
(505-12) Δίκτυα Υπολογιστών: Συλλογή δεδομένων, Συστήματα απεικόνισης, Μεταφορά δεδομένων,
Πρωτόκολλα επικοινωνίας, Δίκτυα Η/Υ, Τηλεέλεγχος.
Προαιρετικά Μαθήματα
511-12 Ηλεκτρική - Ηλεκτρονική Κατασκευή (2 ΩΕ) (2 ΔΜ)
Σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρικής - ηλεκτρονικής διάταξης με τη χρήση ανάλογων σχεδιαστικών πακέτων.


6ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
601-12 Ψηφιακά ΣΑΕ (3 ΩΘ, 2 ΩΕ) (6 ΔΜ) *
Παραγωγή και επεξεργασία δειγματοληπτικών - ψηφιακών σημάτων, Ψηφιακή συνάρτηση μεταφοράς,
Ευστάθεια ψηφιακών συστημάτων, Χρονική απόκριση ψηφιακών συστημάτων ελέγχου,
Σύνθεση ψηφιακών συστημάτων ελέγχου.
Προαπαιτούμενα: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (506-12)
602-12 Ρομποτική & Πλασματική Πραγματικότητα (3 ΩΘ, 3 ΩΕ) (6 ΔΜ) *
Ταξινόμηση ρομποτικών συστημάτων, Κινηματική, Δυναμική, Αυτόματος έλεγχος κίνησης, δύναμης και
ενδοτικότητας, Προγραμματισμός robot, Τεχνητή όραση, Πλασματική πραγματικότητα, Απεικόνιση,
Απτική ανάδραση.
603-12 CAD-CAM-CAE (3 ΩΘ, 3 ΩΕ) (6 ΔΜ)
Θεωρία σχεδιασμού, θεωρία λειτουργικού σχεδιασμού, Συστήματα CAD, Συστήματα CAM, Συστήματα
CAE, Προσομοίωση, Σχεδιασμός παραγωγής, FMS, CIM.
604-12 Μικροελεγκτές (2 ΩΘ, 3 ΩΕ) (6 ΔΜ) *
Κυριότερες οικογένειες μικροελεγκτών, Διασύνδεση περιφερειακών μονάδων, Συστήματα ανάπτυξης,
Εφαρμογές.
605-1 Βιομηχανική Υγιεινή - Προστασία Περιβάλλοντος (1 ΩΘ) (2 ΔΜ) (1 ΩΘ) (2 ΔΜ)
Απαιτήσεις, Κανονισμοί και μέτρα ασφάλειας και υγιεινής βιομηχανικών χώρων εργασίας, Μέτρα
προστασίας του περιβάλλοντος.
606-1 Φυσικοχημικές Διεργασίες (2 ΩΘ) (2 ΔΜ)
Ισοζύγια μάζας - ενέργειας, Μοντελοποίηση διεργασιών, Αρχές θερμοδυναμικής και κινητικής χημικών
αντιδράσεων, συστήματα δύο φάσεων, Αποστακτικές στήλες, Χημικές διεργασίας, Αντιδραστήρες
συνεχούς και ασυνεχούς έργου.
607-1 Διαχείριση Έργων (2 ΩΘ) (2 ΔΜ)
Εισαγωγή στη διοίκηση έργου, Τεχνικές επιχειρησιακής έρευνας, Οικονομοτεχνικές μελέτες, Υλοποίηση
και Έλεγχος έργου.
608-1 Ξένη Γλώσσα - Τεχνική Ορολογία (2 ΩΘ) (2 ΔΜ)
Διδασκαλία τεχνικής ορολογίας που χρησιμοποιείται στο χώρο της τεχνολογίας αυτοματισμού.
Προαιρετικά Μαθήματα
611-1 Ειδικά Θέματα Υδραυλικών & Πνευματικών Συστημάτων (2 ΩΘ) (3 ΔΜ)
Ειδικά θέματα υδραυλικών και Πνευματικών Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου.
612-1 Ειδικά Θέματα Δικτύων Η/Υ (2 ΩΘ) (3 ΔΜ)
Ψηφιακή μετάδοση υψηλών ταχυτήτων, Ψηφιακά δίκτυα ολοκληρωμένων υπηρεσιών (ISDN),
Λειτουργικά περιβάλλοντα δικτύων Windows NT και UNIX, Ασφάλεια δικτύων, Intranets.
613-1 Επιχειρηματικότητα Ι (3 ΩΘ) (3 ΔΜ)
Εισαγωγή στη Διεύθυνση επιχειρήσεων, Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική
Διεύθυνση, Στρατηγική επιχειρήσεων.


7ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
702-12 Ευφυής Έλεγχος (2 ΩΘ, 2 ΩΕ) (5 ΔΜ) *
Αρχιτεκτονικές ευφυών συστημάτων, Ασαφής λογική, Νευρωνικά δίκτυα, Εφαρμογές Στοιχεία
γλωσσών τεχνητής νοημοσύνης.
703-12 Ελεγκτές - Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί (3 ΩΘ, 3 ΩΕ) (6 ΔΜ) *
Είδη ελεγκτών, Αναλογικοί και ψηφιακοί ελεγκτές, Ελεγκτές τριών όρων, Έλεγχος με
μικροϋπολογιστές, Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC).
Προαπαιτούμενα: Κλασικές Εγκαταστάσεις Αυτοματισμού (405-12)
704-12 Στοιχεία Μηχανουργικής Τεχνολογίας & Εργαλειομηχανές CNC (3 ΩΘ, 2 ΩΕ) (4 ΔΜ)
Διάρθρωση μεθόδων παραγωγής, Μέθοδοι διαμόρφωσης υλικών, Σχεδιασμός φάσεων παραγωγής,
Κατεργασίες αφαίρεσης υλικού, Προγραμματισμός εργαλειομηχανών CNC.
706-12 Έλεγχος Παραγωγικών Διεργασιών (3 ΩΘ, 2 ΩΕ) (5 ΔΜ) *
Μοντελοποίηση, Έλεγχος ανάδρασης, Προηγμένα συστήματα ελέγχου, Κατανεμημένος έλεγχος,
Ιεραρχικά συστήματα ελέγχου, Εποπτικός έλεγχος.
Προαπαιτούμενα: Φυσικοχημικές Διεργασίες (606-1)
709-12 Ειδικά Θέματα ΣΑΕ - Σχεδιασμός και Κατασκευή Συστημάτων (4 ΩΘ, 2 ΩΕ) (5+5 ΔΜ) *
(701-1) Ειδικά Θέματα ΣΑΕ: Μη γραμμικά συστήματα, Βέλτιστος έλεγχος, στοχαστικός έλεγχος.
(705-2) Σχεδιασμός και Κατασκευή Συστημάτων: Μελέτη και σχεδίαση ολοκληρωμένου συστήματος
αυτόματου ελέγχου, κατασκευή των βαθμίδων του και οδηγίες λειτουργίας του.
Προαπαιτούμενα: ΣΑΕ II (403-12)
Προαιρετικά Μαθήματα
711-1 Ειδικά Θέματα Ρομποτικής & Εργαλειομηχανών CNC (2 ΩΘ) (3 ΔΜ)
Σχεδιασμός, κατασκευή και έλεγχος ρομποτικών χειρών, απτικών συσκευών και εύκαμπτων
ρομποτικών βραχιόνων, Σχεδιασμός, κατασκευή και έλεγχος βαδιστικών συσκευών,
αυτοκαθοδηγούμενων οχημάτων και μη ολονομικών διατάξεων, Επεξεργασία εικόνας μέσω wavelets,
Δυναμική ταλαντώσεων εργαλειομηχανών και μέθοδοι ανάλυσης μέσω πεπερασμένων στοιχείων,
Μελέτη συστημάτων αυτοματισμού και προχωρημένων τεχνικών προγραμματισμού εργαλειομηχανών CNC.
712-1 Επιχειρηματικότητα Ι (3 ΩΘ) (3 ΔΜ)
Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους μελλοντικούς επιχειρηματίες να κατανοήσουν τη δομή του
επιχειρηματικού σχεδίου και να τους εφοδιάσει με κατάλληλα εργαλεία ώστε να μπορούν να
καταρτίσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο.


8ο Εξάμηνο
Πρακτική Άσκηση (10 ΔΜ)
Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική και διαρκεί 6 μήνες.
Προαπαιτούμενα: Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν περάσει όλα τα Μαθήματα Ειδικότητας (σημειώνονται
παραπάνω με αστεράκι *).
Πτυχιακή Εργασία (20 ΔΜ)